SBPS MANAGEMENT & ADMINISTRATION

1

Mr. Pradip Varma

Head P & A

Dr Pradeep Varma (1)

2

Mrs. Paramjit Kaur

Mrs. Paramjit Kaur

Paramjit Kaur (Principal)

3

Mr. N. H. Das

Chief Accountant

1-Mr. N. H. Das Chief Accountant

4

Ms. R. Pandey

Administrator

2-Ms. R. Pandey Administrator

5

Mrs. Kanchan Sukhija

Administrator

3-Mrs. Kanchan Administrator

6

Mr. Rishiraj Jamuar

Head-Purchase Department

4-Mr. Rishiraj Jamuar Head-Purchase Department

7

Mr. Prakash Jamuar

Transport Incharge

Paraksh Jamuar

8

Mr. Satish Kumar

Accountant

5-Mr. Satish Kumar Accountant

9

Mr. Bharat Bhusan

Office Assistant

6-Mr. Bharat Bushan Office Assistant

10

Mr. Rajesh Yadav

Office Assistant

8-Rajesh kumar Yadav Office Assistant

11

Mr. Bishwajeet Barat

IT Executive

7-Mr. Bishwajeet Barat IT Executive

12

Mr. Lokesh Chouhan

IT Executive

11-Mr. Lokesh Chouhan IT Executive

13

Mr. Sandeep Prasad

Office Assistant

20210911_133311

14

Mr. Govind Kumar

Office Assistant

15

Mr. Binod Gupta

Office Assistant